Silla ‘Tina’ Rehagirona

Silla ‘Sagitta Kids’ Vermeiren

Silla ‘Eclips X4 Kids’ Vermeiren

Silla ‘Liliput 34’

Silla ‘Infantil’ Forta

Silla ‘Action 3 Junior’ Invacare

Silla ‘Swingbo VTI’ RehaGirona

Silla Plegable ‘Faro’ RehaGirona

Silla ‘Supra & Supra Light’ RehaGirona

Silla ‘Cleo’ RehaGirona

Silla ‘Simba Generation 2015’ Sunrise Medical

Silla ‘Youngster 3’ Sunrise Medical